Wednesday, December 16, 2009

MERENUNGI AGENDA TELMUD

BANGSA Yahudi hidup berta-buran di muka bumi: di Eropah, Timur Tengah, Amerika, Afrika, Rusia dan Asia yang sekali gus me-munculkan istilah Yahudi-Eropah, Ya-hudi-Arab, Yahudi-Rusia dan Yahudi-Amerika. Sungguhpun entiti Yahudi-Asia jarang sekali didengar, ini tidaklah ber-makna tidak adanya entiti yang ber-citrakan Yahudi di Asia. Di utara Se-menanjung (Malaysia], belum menjadi pe-ngetahuan umum tentang keberadaan kubur Yahudi di sana. Keberadaan pel-bagai entiti bangsa Yahudi yang ber-serakan di seluruh dunia, menjadi lebih menarik perhatian umum, lantaran me-reka merupakan bangsa yang menguasai pengopera-sionalisasian ekonomi antarabangsa dan menjadi aktor penting di belakang kuasa-kuasa besar seperti Amerika, Britain, Perancis, Jerman dan Rusia.Walaupun sudah memiliki sebuah negara haram Israel di Palestin sejak 1947, namun bukanlah ke-semua bangsa Yahudi - yang tinggal di merata-rata negara - ingin menjadi warganegara Israel. Ini satu persoalan yang perlu dibawa kepada pengetahuan umum, meskipun tulisan ini masih belum memadai untuk membongkarnya hingga ke akar umbi. Mung-kinkah ada motif di sebalik tindakan licik dan lincah mereka ini? Justeru, siapakah sebenarnya bangsa Ya¬hudi - apatah lagi sebagai bangsa manusia yang telah dicelahinakan oleh al-Quran?
ASAL USUL YAHUDI
Tidak ada sejarah yang jelas tentang asal usul bangsa Yahudi - sebagai bangsa awal yang pernah diakui keberadaan mereka di utara benua Afrika (Mesir) dan Asia Barat (Mesopotamia), seperti yang dinyatakan dalam kitab agama samawi seperti Taurat, Injil dan al- Quran. Tidak ada rangkaian bukti kukuh yang dijumpai untuk merakamkan semula sejarah asal usul bangsa Yahudi. Ini menyebabkan sejarah asal usulnya masih kabur dan mengelirukan. Hakikat tersebut diakui oleh sejarawan yang giat mencari gali bukti-bukti mengenai
asal usul bangsa Yahudi khasnya Hendrikvon Loon. Segala usaha untuk merakamkan sejarah asal usul bang¬sa Yahudi berdasarkan bukti yang ter-sisa, menjadi hampa belaka kerana sehingga kini, belum ada bukti-bukti yang ditemui oleh sejarawan (ter-masuk para penyelidik lain), mes¬kipun kajian giat dijalankan.

Sejarawan Mesir kuno yang terkenal, Monitho, juga tidak dapat melengkapkan sejarah asal usul bangsa Yahudi. Beliau hanya mam-pu merakamkan beberapa cebis sejarahnya yang tersisa menerusi kutipan-kutipan data yang hatta tidak dapat memuaskan hatinya sendiri. Bangsa Yahudi dikatakan pernah menetap di Mesir. Namun, mereka telah dihalau oleh Firaun Mesir apabila diserang penyakit kusta dan bengkak di kelenjar. Penghalauan ini dilakukan kerana dikhuatiri penyakit yang dihidapi oleh bangsa Yahudi merebak dan menjangkiti penduduk Mesir. Pada masa yang sama, lelaki Yahudi diperhambakan sebagai pembuat bata dan bangunan. Sebilangan

wanita Yahudi pula terjebak dengan kegiatan persundalan dan menjadi peminta sedekah.
Bangsa Yahudi pernah hidup secara nomadik dan berpuak-puak dalam kehidupan bertamadun di Mesir dan Mesopotamia. Mereka tidak pernah membina apa¬tah lagi mengasas peradaban di muka bumi. Bahkan, mereka teruzlah dengan kehidupan bertamadun. Mereka hidup bersepah, berserakan dan bertaburan sebagai manusia perayau. Oleh sebab fcu, bangsa Yahudi dikatakan tidak mempunyai peranan yang jelas dalam pembinaan peradaban awal manusia.
Menurut kitab Taurat (yang telah diubah oleh pendeta Yahudi), bangsa Yahudi berasal dari Ur, Meso¬potamia. Namun, sejarawan sepakat menyatakan ini hanyalah rekaan pendeta-pendeta Yahudi semata-mata. Salah satu asasnya ialah sejarah awal bangsa Yahudi telah dikesan dalam sejarah Mesir kuno iafcu pada zaman Nabi Musa a.s. Mereka ialah pengikut Nabi Musa a.s., bahkan Nabi Musa sendiri ber-keturunan Yahudi; sebagai bangsa pilihan Tuhan lan¬taran kebanyakan para rasul yang terpilih diangkat oleh Tuhan dari bangsa Yahudi, tetapi mereka akhirnya diperhinakan oleh Tuhan kerana menderhakai Allah dan rasul.
Usaha penyelidikan yang dijalankan oleh arkeologis di Ur juga tidak mengesahkan dakwaan pendeta-pendeta Yahudi. Justeru, tidak ada bukti-bukti yang dapat me¬ngesahkan bahawa bangsa Yahudi berasal dari Ur. Tambahan pula, semasa orang Assyirian dan Babylon telah hidup bertamadun di Mesopotamia, bangsa Ya¬hudi masih lagi hidup nomadik di kawasan gurun. Perlu ditegaskan, kitab Taurat (yang telah diubah suai isi kandungannya] tidak dapat dijadikan sumber sejarah bagi bangsa Yahudi kerana penyelewengan yang dilakukan oleh pendeta Yahudi selepas kewafatan Nabi Musa a.s. Sebaliknya, keingkaran dan keangkuhan mereka terhadap mesej pentauhidan Tuhan, menye-babkan sebilangan pendeta Yahudi memperalatkan Tau¬rat sebagai sumber propaganda untuk menonjolkan keagungan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan pula.
Di kalangan sejarawan Yahudi sendiri, contohnya Ben Gurion, mengatakan bangsanya berasal dari Pa-lestin (Baitulmuqaddis). Menurutnya, bangsa Yahudi terpaksa melarikan diri terutamanya di Asia Tengah dan Eropah apabila berlakunya zaman pembinaan empayar Rom, sekitar 70 SM. Oleh itu, hipotesis yang mendasari keasalusulan bangsa Yahudi dari Palestin juga tidak berasas kerana penduduk asal yang lebih awal menetap di Palestin ialah bangsa Arab-Palestin, bukannya Yahudi. Rekod sejarah di Mesopotamia men-catatkan bangsa Yahudi, yang pernah menetap di Palestin, merupakan mangsa pelarian dari Meso¬potamia, yang telah dihalau oleh Raja Nebuchadnezzar. Pelarian Yahudi di Mesopotamia pula dikatakan berasal dari Mesir, yang telah menyelamatkan diri bersama Nabi Musa a.s. melalui Laut Merah, ketika diburu oleh Firaun Mesir dan segerombolan tenteranya.
Dalam konteks sejarah Yahudi di Eropah pula, mereka dikatakan berasal daripada ras Anglo-Saxon (suku bangsa awal di Eropah). Ini juga merupakan dak¬waan yang tidak berasas kerana hasil kajian saintifik (ujian darah menerusi kaedah DNA) mendapati bahawa bangsa Yahudi di Eropah, bukan berasal daripada ras Anglo-Saxon.Menurut Chamber-ton, penyelidik yang berminat mengkaji asal usul bangsa Yahudi di Eropah, mereka dikatakan campuran suku Semite, Hittite dan Amorites. Jika penemuan ini dapat dipertahankan, ini bermakna bangsa Yahudi di Eropah telah kepupusan darah aslinya sebagai bangsa Yahudi. Dalam hubungan ini, bangsa Yahudi juga bukanlah peribumi Eropah, lantaran itulah Hitler pernah menyelar mereka sebagai bangsa perempat sebab mereka tidak mempunyai tanah airnya sendiri.
Kekaburan keperibadian sejarah bangsa Yahudi lantas menyebabkan cerdik pandai Yahudi 'mencipta' sejarah asal usul mereka berdasarkan mitos dan
legenda pula. Dikatakan (kononnya) bangsa Yahui berasal dari Palestin dan telah menetap di Palestin kin kira 2,000 tahun dahulu. Mereka juga menyataka bahawa Tuhan Jehova (Yahweh) telah menganugeral kan dan menjanjikan kepada mereka sebuah negar Yahudi di Palestin, yang didakwa merupakan tempe asal usul bangsa Yahudi seperti yang disebutkan dalar kitab Telmud. Ini dilakukan oleh mereka untuk menc absahkan pembentukan negara haram Yahudi di Palestin - Israel.
PENYELEWENGAN TAURAT DAN PENCIPTAAN TELMUD
Agama Yahudi, Nabi Musa a.s., Taurat, Telmud dai Zionisme merupakan istilah yang mereka gunakai untuk mengesahkan keberadaan mereka sebage bangsa pilihan yang bertamadun. Namun hakikatnya mereka tidak mempunyai tarnadun dan negara yani sah di muka bumi ini. Asal usul bangsa mereka jug. akhirnya dibina dengan mitos dan legenda. Demikianlal bangsa pilihan itu ditakdirkan nasibnya oleh Tuhan!
Pada awalnya, bangsa Yahudi tidak mempunyc identiti agamanya tersendiri. Mereka menyembat tuhan-tuhan yang disembah di Mesir dan Assyiria Bangsa Yahudi juga menggunakan bahasa Mesir dar Assyiria sebagai bahasa pertuturan mereka. Seterusnya, mereka mencipta tuhan mereka sendiri ke rana tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain dikatakar tidak merestui mereka. Mereka meminjam konsep ke tuhanan monotheisme daripada suku Ikhnaton Sumber perundangan Yahudi yang dikenali sebagai Koc Musa, diubahsuai berdasarkan Kod Hamurabb (Mesopotamia).
Taurat ialah kitab yang drturunkan kepada Nabi Musa a.s. sebagai pedoman hidup bangsa Yahudi. Tetapi, selepas kewafatan Nabi Musa a.s., Taurat diseleweng kan oleh sebilangan pendeta Yahudi, dan justerx kerana itu, terhasillah kitab Telmud - kitab ciptaar pendeta Yahudi yang ditulis selepas Maharaja Rom, Taithas, memusnahkan haikal (tempat ibadat Yahudi) di Baitulmuqaddis, Palestin pada 70 SM. Telmud menjadi 'kitab suci' dan ensiklopedia ketuhanan Yahudi yang agung sebagai menggantikan Taurat. Taurat hanya dijadikan kitab ibadat sahaja; Telmud pula menjadi doktrin duniawi. Menurut Telmud (sebenarnya menurut pendeta Yahudi yang mencipta kitab ini), mereka diarah oleh Tuhan Yahweh untuk menulis kitab Telmud. Telmud, dengan ini menjadi pengabsah

kepada segala perwatakan dan tindak-tanduk Yahudi yang tidak terdapat dalam Taurat.

Kerangka dasar pemikiran bangsa Yahudi (khasnya golongan Zionis), walau di mana-mana pun mereka berada di muka bumi, di negara mana pun mereka tinggal, mereka tetap merupakan bangsa tunggal yang demikianlah ketegaan doktrin bangsa pilihan yang termaktub dalam Telmud. Ditegaskan dengan jelas dalam Telmud bahawa bangsa Yahudi yang memperagamakan Telmud, tidak pantas membiarkan bangsa Yahudi menjadi manusia malang dan manusia hamba kepada bangsa yang lain.
Dalam Telmud, bangsa Yahudi dikatakan sebagai bangsa agung lagi terpilih. Bangsa bukan Yahudi pula dianggap sebagai manusia abdi yang diciptakan untuk memperhambakan diri kepada Yahudi selama-lamanya. Mereka menganggap bangsa bukan Yahudi sebagai anjing. Bahkan, anjing-anjing peliharaan Yahudi disifatkan lebih mulia kedudukannya berbanding ma¬nusia bukan Yahudi yang diperanjingkan itu! Dogma teroristikal seperti inilah yang mencirikan watak dan perwatakan Yahudi-Zonis.
Seperti yang dinyatakan dalam Telmud, bangsa Yahudi dimanifestasikan manusia kejam dan zalim -darah mereka halal di sisi bangsa Yahudi. Telmud mengajarkan hatta pembunuhan terhadap bangsa bukan Yahudi pun dianggap tidak berdosa, malah Tel¬mud menyifatkan bangsa bukan Yahudi sebagai korban persembahan untuk Tuhan Yahweh. Dalam surah Tathniah Sah (ayat 17-20), Telmud menyatakan:
"Apabila kamu menghampiri sebuah kota [milik bangsa bukan Yahudi] untuk berperang, jemputlah warga kota itu untuk berdamai. Kalau mereka me-nyambut perdamaian, maka semua warga k ota itu akan diperhambakan kepada kamu. Kalau mereka eng-gan menyerah, malah memerangi kamu, maka hen-daklah kamu pancung semua lelaki, wanita, kanak-kanak, binatang serta segala harta rampasan akan menjadi milik kamu. Jangan biarkan seorang pun ting-gal (hidup) di dalam kota itu."
Terlebih jelek lagi, Telmud menghalalkan seks sum-bang, lantas menolak seks harmonis yang serasi de¬ngan fitrah kemanusiaan. Perlakuan seks songsang inilah yang diserantahunjamkan dalam kehidupan seksual bangsa bukan Yahudi - persis promosi seks luar nikah dan seks luar tabii dan adegan sek ganas (dalam filem porno] yang bertentangan dengan moral kemanusiaan - menerusi media-media antarabangsa yang Yahudi-Zionis kuasai, dan dari segi inilah kita mengesani kesan tanda buruk propaganda hedonisme dan pergaulan tanpa batasan sebagai pembenih kero-sakan naluri seksual. Malah, pendeta-pendeta Yahudi tergamak menodai kemuliaan nabi dan rasul dengan menuduh mereka sebagai penganjur seks songsang. Hal ini digambarkan dengan jelas dalam Telmud, menerusi Pakuti Sah (ayat 1,14, 49):
"Nabi Luth telah menyetubuhi anak perempuannya ketika mabuk untuk mendapatkan keturunan. Nabi Daud pula berzina dengan isteri seorang pegawai tenteranya ketika ketiadaan

suaminya itu. Kemudian, Nabi Daud merancang pembunuhan terhadap pegawai tenteranya untuk membolehkannya merampas wanita yang dizinainya itu."

Penipuan, pencurian dan perompakan juga dihalalkan dalam Telmud. Telmud memperakuinya sebagai strategi sah untuk menguasai
kekayaan dan menguasai bangsa bukan Yahudi. Justeru, tindakan sedemikian tidak dihukumkan berdosa kerana [kononnya] bangsa bukan Yahudi dianggap sebagai hamba kepada Yahudi. Oleh itu, mereka berhak merampas apa-apa sahaja milik bangsa bukan Yahudi. Ini didasarkan kepada kononnya (1) kisah Nabi Yaakub yang mencuri susu kepunyaan bapanya untuk mendapat keberkatan daripadanya, dan (2) kisah Nabi Harun yang kononnya mencipta patung anak lembu emas untuk disembah oleh bangsa Yahudi hasil pencurian dan penipuan bangsa Yahudi.

Selain itu, Telmud menganjurkan prinsip mem¬perhambakan sesama manusia dalam apa-apa bentuk sekalipun. Perlu ditegaskan bahawa sekalipun mereka tidak melahirkan pemimpin Yahudi, namun memadailah mereka bertindak menerusi politikus-kapitalis- komunis-intelektual yang menjadi boneka Yahudi. 'Hak' ini dikatakan bersumberkan kisah (kononnya] Nabi Yusuf telah memperhambakan penduduk Mesir sebagai binatang ternakan kepada bangsa Yahudi.
Natijahnya, Telmud membentuk perwatakan Yahudi menjadi bangsa yang paling tajam sentimen keyahu-diannya, dan amat taasub pula sentimen keper-kaumannya lantas menjadikan mereka persis parasit di muka dunia. Ketaasuban Yahudi terpancar menerusi perwatakan Tuhan Yahweh. Menurut Telmud, Tuhan Yahweh berasa amat kesal, menangis dan menampar dirinya sendiri kerana membiarkan bangsa Yahudi menderita dalam penderitaan. Tuhan Yahweh berkata: "Alangkah celakanya diriku kerana kemusnahan anak-anakku (Yahudi). Alangkah celakanya diriku kerana perpecahan anak-anakku!"
Telmud mengkuduskan Tuhan Yahweh sebagai tuhan yang dahagakan darah, tamak dengan kekayaan dan rakus dengan kekuasaan, penggempur yang kejam, zalim dan ganas. Inilah perwatakan yang menjadi model bangsa Yahudi khasnya Zionis. Seterusnya, digariskan hak-hak dan sifat-sifat Yahudi sebagai bangsa terpilih, di samping didaftarkan strategi dan plot Yahudi untuk memperhambakan dunia di bawah telunjuk Zionis. Antara ajaran Telmud yang penting merangkumi:
* Yahudi mesti menghalang bangsa bukan Yahudi daripada memiliki tanah [harta] dengan apa-apa cara sekalipun supaya kuasa ekonomi terus berada di dalam tangan Yahudi.
* Yahudi mesti mencetuskan perang, huru-hara dan anarki antarabangsa supaya kekuatan bangsa bukan Yahudi akan lumpuh

dan dengan ini, mereka akan dapat menjadi pemerintah tunggal dan unggul di dunia.
* Yahudi disifatkan sebagai bangsa yang membawa sumber keberkatan kepada manusia di muka bumi ini. Jika Yahudi terhapus, keberkatan akan lenyap. Justeru, mereka mesti mempertahankan kewujudan bangsa Yahudi yang akan menaungi bangsa bukan Yahudi.
* Hanya Yahudi yang berhak hidup di dunia ini. Bangsa bukan Yahudi ialah anjing dan keldai kepada Yahudi. Ini kerana roh bangsa Yahudi
bersumberkan roh tuhan manakala roh bangsa bukan Yahudi pula bersumberkan kepada najis.
* Yahudi boleh bermuka-muka dan menipu bangsa bukan Yahudi untuk kepentingan Yahudi. Mereka tidak boleh bersimpati dan memberikan belas kasihan kepada bangsa bukan Yahudi.
* Yahudi mesti mengamalkan riba terhadap bangsa bukan Yahudi supaya mereka dapat menguasai bangsa bukan Yahudi dan sekali gus angsa bukan Yahudi dan sekali gus menguasai ekonomi seluruh dunia.
* Dalam aspek penghakiman, hakim Yahudi mesti memenangkan sesama Yahudi walau dengan cara penipuan sekalipun, dan mesti mengalahkan bangsa bukan Yahudi jika pertikaian tersebut melibatkan bangsa Yahudi dan bukan Yahudi.
ZIONIS DI SEBALIK TABIR
Di Barat, bangsa Yahudi (khasnya kelompok Yahudi Zionis, bukannya Yahudi budaya] dikenali sebagai Gigantic Brother - sebagai bangsa yang paling kuat mengamalkan rasuah, musuh mortal kepada bangsa bukan Yahudi dan pemusuh yang paling tidak ber-perikemanusiaan, oportunis yang paling buruk, pencurang dan licik persandiwaraannya. Penglibatan Zionis sebagai penaja penjenayah antarabangsa ada kalanya sukar dipercayai (tetapi terbukti kebenarannya) seperti juga sukarnya mereka menerima hakikat penghinaan Tuhan dan keterhinaan mereka di muka bumi.

Dipercayai Zionis memainkan peranan penting mencetuskan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dan Perang Teluk, di samping peranannya dalam penciptaan kapitalisme, sosialisme dan komunisme, yang bertujuan memecahbelahkan manusia bukan Yahudi. Cita-cita Zionis jelas: Mereka berusaha menguasai seluruh dunia menerusi proksi-proksi kuasa ekonomi dan politik yang berpusat di Barat. Mereka bertekad mengempayarkan gagasan politik Zion menerusi pembentukan e mpayar Zionis.
Dalam konteks hubungan bangsa Yahudi dengan Islam, mereka disifatkan sebagai bangsa yang terus memusuhi Islam (kecuali mereka yang beriman dengan keesaan Tuhan]. Kenyataan ini diakui sendiri oleh pengkaji budaya Yahudi iaitu M. Shahab dalam bukunya, Israel Zindanlarinda Bir Tur Subai. M. Shahab membuktikan bagaimana


Yahudi di Turki bertindak menindas, menzalimi dan menganiayai bangsa bukan Ya¬hudi dengan ketajaman sentimen keyahudian mereka dan tipu daya yang memerangkap mangsa. Di Eropah, mereka dicap sebagai spesies manusia yang mempertuhankan wang!
KESIMPULAN
Potret dan identiti bangsa Yahudi, dari segi keasalusulannya dan dogma keagamaannya, jelas mempunyai agenda-agenda regresif dan destruktif. Sungguhpun begitu, anehnya masih terdapat sesete-ngah pihak khasnya Muslim sanggup menerima Yahudi-Zionis sebagai rakan, penasihat malah pemimpin -suatu tindakan yang amat berbahaya jika direnung se-jenak. Padahal, al-Quran dan Rasulullah (s.a.w.) dengan tegas dan lantang telah mengingatkan kita tentang keberbahayaan musuh-musuh Islam yang nyata ma-hupun tersembunyi, sama ada ketika ummah berada
Dalam kondisi kekuatan apatah lagi dalam krisis dekadensi - sejak zaman imperialisme Barat sehingga ke hari ini. Sesetengah pihak mengatakan, dalam kea-daan tertentu, pernah beberapa khalifah melantik Arab-Yahudi menjawat jawatan penting dalam pemerintahannya. Persoalannya ialah darjat dalil yang manakah terlebih tinggi dari segi penghujahannya; dalil al-Quran dan sunah hadis Rasulullah atau tindakan manusia biasa (termasuklah khalifah)? Justeru, darjat dalil manakah yang sepatutnya kita pegang? Dalam konteks ini, apakah watak kesejarahan Yahudi dan kebobrokan agenda Telmud seperti yang disentuh di atas, masih tidak jelas untuk kita jadikan sebagai aset renungan? Masih wajarkah kita memberikan keper-cayaan dan meminta bantuan Yahudi-Zionis ketika kita menghadapi masalah?
No comments:

MERENUNGI AGENDA TELMUD Peringatan Bagi Yang Hidup: MERENUNGI AGENDA TELMUD MERENUNGI AGENDA TELMUD

Wednesday, December 16, 2009

MERENUNGI AGENDA TELMUD

BANGSA Yahudi hidup berta-buran di muka bumi: di Eropah, Timur Tengah, Amerika, Afrika, Rusia dan Asia yang sekali gus me-munculkan istilah Yahudi-Eropah, Ya-hudi-Arab, Yahudi-Rusia dan Yahudi-Amerika. Sungguhpun entiti Yahudi-Asia jarang sekali didengar, ini tidaklah ber-makna tidak adanya entiti yang ber-citrakan Yahudi di Asia. Di utara Se-menanjung (Malaysia], belum menjadi pe-ngetahuan umum tentang keberadaan kubur Yahudi di sana. Keberadaan pel-bagai entiti bangsa Yahudi yang ber-serakan di seluruh dunia, menjadi lebih menarik perhatian umum, lantaran me-reka merupakan bangsa yang menguasai pengopera-sionalisasian ekonomi antarabangsa dan menjadi aktor penting di belakang kuasa-kuasa besar seperti Amerika, Britain, Perancis, Jerman dan Rusia.Walaupun sudah memiliki sebuah negara haram Israel di Palestin sejak 1947, namun bukanlah ke-semua bangsa Yahudi - yang tinggal di merata-rata negara - ingin menjadi warganegara Israel. Ini satu persoalan yang perlu dibawa kepada pengetahuan umum, meskipun tulisan ini masih belum memadai untuk membongkarnya hingga ke akar umbi. Mung-kinkah ada motif di sebalik tindakan licik dan lincah mereka ini? Justeru, siapakah sebenarnya bangsa Ya¬hudi - apatah lagi sebagai bangsa manusia yang telah dicelahinakan oleh al-Quran?
ASAL USUL YAHUDI
Tidak ada sejarah yang jelas tentang asal usul bangsa Yahudi - sebagai bangsa awal yang pernah diakui keberadaan mereka di utara benua Afrika (Mesir) dan Asia Barat (Mesopotamia), seperti yang dinyatakan dalam kitab agama samawi seperti Taurat, Injil dan al- Quran. Tidak ada rangkaian bukti kukuh yang dijumpai untuk merakamkan semula sejarah asal usul bangsa Yahudi. Ini menyebabkan sejarah asal usulnya masih kabur dan mengelirukan. Hakikat tersebut diakui oleh sejarawan yang giat mencari gali bukti-bukti mengenai
asal usul bangsa Yahudi khasnya Hendrikvon Loon. Segala usaha untuk merakamkan sejarah asal usul bang¬sa Yahudi berdasarkan bukti yang ter-sisa, menjadi hampa belaka kerana sehingga kini, belum ada bukti-bukti yang ditemui oleh sejarawan (ter-masuk para penyelidik lain), mes¬kipun kajian giat dijalankan.

Sejarawan Mesir kuno yang terkenal, Monitho, juga tidak dapat melengkapkan sejarah asal usul bangsa Yahudi. Beliau hanya mam-pu merakamkan beberapa cebis sejarahnya yang tersisa menerusi kutipan-kutipan data yang hatta tidak dapat memuaskan hatinya sendiri. Bangsa Yahudi dikatakan pernah menetap di Mesir. Namun, mereka telah dihalau oleh Firaun Mesir apabila diserang penyakit kusta dan bengkak di kelenjar. Penghalauan ini dilakukan kerana dikhuatiri penyakit yang dihidapi oleh bangsa Yahudi merebak dan menjangkiti penduduk Mesir. Pada masa yang sama, lelaki Yahudi diperhambakan sebagai pembuat bata dan bangunan. Sebilangan

wanita Yahudi pula terjebak dengan kegiatan persundalan dan menjadi peminta sedekah.
Bangsa Yahudi pernah hidup secara nomadik dan berpuak-puak dalam kehidupan bertamadun di Mesir dan Mesopotamia. Mereka tidak pernah membina apa¬tah lagi mengasas peradaban di muka bumi. Bahkan, mereka teruzlah dengan kehidupan bertamadun. Mereka hidup bersepah, berserakan dan bertaburan sebagai manusia perayau. Oleh sebab fcu, bangsa Yahudi dikatakan tidak mempunyai peranan yang jelas dalam pembinaan peradaban awal manusia.
Menurut kitab Taurat (yang telah diubah oleh pendeta Yahudi), bangsa Yahudi berasal dari Ur, Meso¬potamia. Namun, sejarawan sepakat menyatakan ini hanyalah rekaan pendeta-pendeta Yahudi semata-mata. Salah satu asasnya ialah sejarah awal bangsa Yahudi telah dikesan dalam sejarah Mesir kuno iafcu pada zaman Nabi Musa a.s. Mereka ialah pengikut Nabi Musa a.s., bahkan Nabi Musa sendiri ber-keturunan Yahudi; sebagai bangsa pilihan Tuhan lan¬taran kebanyakan para rasul yang terpilih diangkat oleh Tuhan dari bangsa Yahudi, tetapi mereka akhirnya diperhinakan oleh Tuhan kerana menderhakai Allah dan rasul.
Usaha penyelidikan yang dijalankan oleh arkeologis di Ur juga tidak mengesahkan dakwaan pendeta-pendeta Yahudi. Justeru, tidak ada bukti-bukti yang dapat me¬ngesahkan bahawa bangsa Yahudi berasal dari Ur. Tambahan pula, semasa orang Assyirian dan Babylon telah hidup bertamadun di Mesopotamia, bangsa Ya¬hudi masih lagi hidup nomadik di kawasan gurun. Perlu ditegaskan, kitab Taurat (yang telah diubah suai isi kandungannya] tidak dapat dijadikan sumber sejarah bagi bangsa Yahudi kerana penyelewengan yang dilakukan oleh pendeta Yahudi selepas kewafatan Nabi Musa a.s. Sebaliknya, keingkaran dan keangkuhan mereka terhadap mesej pentauhidan Tuhan, menye-babkan sebilangan pendeta Yahudi memperalatkan Tau¬rat sebagai sumber propaganda untuk menonjolkan keagungan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan pula.
Di kalangan sejarawan Yahudi sendiri, contohnya Ben Gurion, mengatakan bangsanya berasal dari Pa-lestin (Baitulmuqaddis). Menurutnya, bangsa Yahudi terpaksa melarikan diri terutamanya di Asia Tengah dan Eropah apabila berlakunya zaman pembinaan empayar Rom, sekitar 70 SM. Oleh itu, hipotesis yang mendasari keasalusulan bangsa Yahudi dari Palestin juga tidak berasas kerana penduduk asal yang lebih awal menetap di Palestin ialah bangsa Arab-Palestin, bukannya Yahudi. Rekod sejarah di Mesopotamia men-catatkan bangsa Yahudi, yang pernah menetap di Palestin, merupakan mangsa pelarian dari Meso¬potamia, yang telah dihalau oleh Raja Nebuchadnezzar. Pelarian Yahudi di Mesopotamia pula dikatakan berasal dari Mesir, yang telah menyelamatkan diri bersama Nabi Musa a.s. melalui Laut Merah, ketika diburu oleh Firaun Mesir dan segerombolan tenteranya.
Dalam konteks sejarah Yahudi di Eropah pula, mereka dikatakan berasal daripada ras Anglo-Saxon (suku bangsa awal di Eropah). Ini juga merupakan dak¬waan yang tidak berasas kerana hasil kajian saintifik (ujian darah menerusi kaedah DNA) mendapati bahawa bangsa Yahudi di Eropah, bukan berasal daripada ras Anglo-Saxon.Menurut Chamber-ton, penyelidik yang berminat mengkaji asal usul bangsa Yahudi di Eropah, mereka dikatakan campuran suku Semite, Hittite dan Amorites. Jika penemuan ini dapat dipertahankan, ini bermakna bangsa Yahudi di Eropah telah kepupusan darah aslinya sebagai bangsa Yahudi. Dalam hubungan ini, bangsa Yahudi juga bukanlah peribumi Eropah, lantaran itulah Hitler pernah menyelar mereka sebagai bangsa perempat sebab mereka tidak mempunyai tanah airnya sendiri.
Kekaburan keperibadian sejarah bangsa Yahudi lantas menyebabkan cerdik pandai Yahudi 'mencipta' sejarah asal usul mereka berdasarkan mitos dan
legenda pula. Dikatakan (kononnya) bangsa Yahui berasal dari Palestin dan telah menetap di Palestin kin kira 2,000 tahun dahulu. Mereka juga menyataka bahawa Tuhan Jehova (Yahweh) telah menganugeral kan dan menjanjikan kepada mereka sebuah negar Yahudi di Palestin, yang didakwa merupakan tempe asal usul bangsa Yahudi seperti yang disebutkan dalar kitab Telmud. Ini dilakukan oleh mereka untuk menc absahkan pembentukan negara haram Yahudi di Palestin - Israel.
PENYELEWENGAN TAURAT DAN PENCIPTAAN TELMUD
Agama Yahudi, Nabi Musa a.s., Taurat, Telmud dai Zionisme merupakan istilah yang mereka gunakai untuk mengesahkan keberadaan mereka sebage bangsa pilihan yang bertamadun. Namun hakikatnya mereka tidak mempunyai tarnadun dan negara yani sah di muka bumi ini. Asal usul bangsa mereka jug. akhirnya dibina dengan mitos dan legenda. Demikianlal bangsa pilihan itu ditakdirkan nasibnya oleh Tuhan!
Pada awalnya, bangsa Yahudi tidak mempunyc identiti agamanya tersendiri. Mereka menyembat tuhan-tuhan yang disembah di Mesir dan Assyiria Bangsa Yahudi juga menggunakan bahasa Mesir dar Assyiria sebagai bahasa pertuturan mereka. Seterusnya, mereka mencipta tuhan mereka sendiri ke rana tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain dikatakar tidak merestui mereka. Mereka meminjam konsep ke tuhanan monotheisme daripada suku Ikhnaton Sumber perundangan Yahudi yang dikenali sebagai Koc Musa, diubahsuai berdasarkan Kod Hamurabb (Mesopotamia).
Taurat ialah kitab yang drturunkan kepada Nabi Musa a.s. sebagai pedoman hidup bangsa Yahudi. Tetapi, selepas kewafatan Nabi Musa a.s., Taurat diseleweng kan oleh sebilangan pendeta Yahudi, dan justerx kerana itu, terhasillah kitab Telmud - kitab ciptaar pendeta Yahudi yang ditulis selepas Maharaja Rom, Taithas, memusnahkan haikal (tempat ibadat Yahudi) di Baitulmuqaddis, Palestin pada 70 SM. Telmud menjadi 'kitab suci' dan ensiklopedia ketuhanan Yahudi yang agung sebagai menggantikan Taurat. Taurat hanya dijadikan kitab ibadat sahaja; Telmud pula menjadi doktrin duniawi. Menurut Telmud (sebenarnya menurut pendeta Yahudi yang mencipta kitab ini), mereka diarah oleh Tuhan Yahweh untuk menulis kitab Telmud. Telmud, dengan ini menjadi pengabsah

kepada segala perwatakan dan tindak-tanduk Yahudi yang tidak terdapat dalam Taurat.

Kerangka dasar pemikiran bangsa Yahudi (khasnya golongan Zionis), walau di mana-mana pun mereka berada di muka bumi, di negara mana pun mereka tinggal, mereka tetap merupakan bangsa tunggal yang demikianlah ketegaan doktrin bangsa pilihan yang termaktub dalam Telmud. Ditegaskan dengan jelas dalam Telmud bahawa bangsa Yahudi yang memperagamakan Telmud, tidak pantas membiarkan bangsa Yahudi menjadi manusia malang dan manusia hamba kepada bangsa yang lain.
Dalam Telmud, bangsa Yahudi dikatakan sebagai bangsa agung lagi terpilih. Bangsa bukan Yahudi pula dianggap sebagai manusia abdi yang diciptakan untuk memperhambakan diri kepada Yahudi selama-lamanya. Mereka menganggap bangsa bukan Yahudi sebagai anjing. Bahkan, anjing-anjing peliharaan Yahudi disifatkan lebih mulia kedudukannya berbanding ma¬nusia bukan Yahudi yang diperanjingkan itu! Dogma teroristikal seperti inilah yang mencirikan watak dan perwatakan Yahudi-Zonis.
Seperti yang dinyatakan dalam Telmud, bangsa Yahudi dimanifestasikan manusia kejam dan zalim -darah mereka halal di sisi bangsa Yahudi. Telmud mengajarkan hatta pembunuhan terhadap bangsa bukan Yahudi pun dianggap tidak berdosa, malah Tel¬mud menyifatkan bangsa bukan Yahudi sebagai korban persembahan untuk Tuhan Yahweh. Dalam surah Tathniah Sah (ayat 17-20), Telmud menyatakan:
"Apabila kamu menghampiri sebuah kota [milik bangsa bukan Yahudi] untuk berperang, jemputlah warga kota itu untuk berdamai. Kalau mereka me-nyambut perdamaian, maka semua warga k ota itu akan diperhambakan kepada kamu. Kalau mereka eng-gan menyerah, malah memerangi kamu, maka hen-daklah kamu pancung semua lelaki, wanita, kanak-kanak, binatang serta segala harta rampasan akan menjadi milik kamu. Jangan biarkan seorang pun ting-gal (hidup) di dalam kota itu."
Terlebih jelek lagi, Telmud menghalalkan seks sum-bang, lantas menolak seks harmonis yang serasi de¬ngan fitrah kemanusiaan. Perlakuan seks songsang inilah yang diserantahunjamkan dalam kehidupan seksual bangsa bukan Yahudi - persis promosi seks luar nikah dan seks luar tabii dan adegan sek ganas (dalam filem porno] yang bertentangan dengan moral kemanusiaan - menerusi media-media antarabangsa yang Yahudi-Zionis kuasai, dan dari segi inilah kita mengesani kesan tanda buruk propaganda hedonisme dan pergaulan tanpa batasan sebagai pembenih kero-sakan naluri seksual. Malah, pendeta-pendeta Yahudi tergamak menodai kemuliaan nabi dan rasul dengan menuduh mereka sebagai penganjur seks songsang. Hal ini digambarkan dengan jelas dalam Telmud, menerusi Pakuti Sah (ayat 1,14, 49):
"Nabi Luth telah menyetubuhi anak perempuannya ketika mabuk untuk mendapatkan keturunan. Nabi Daud pula berzina dengan isteri seorang pegawai tenteranya ketika ketiadaan

suaminya itu. Kemudian, Nabi Daud merancang pembunuhan terhadap pegawai tenteranya untuk membolehkannya merampas wanita yang dizinainya itu."

Penipuan, pencurian dan perompakan juga dihalalkan dalam Telmud. Telmud memperakuinya sebagai strategi sah untuk menguasai
kekayaan dan menguasai bangsa bukan Yahudi. Justeru, tindakan sedemikian tidak dihukumkan berdosa kerana [kononnya] bangsa bukan Yahudi dianggap sebagai hamba kepada Yahudi. Oleh itu, mereka berhak merampas apa-apa sahaja milik bangsa bukan Yahudi. Ini didasarkan kepada kononnya (1) kisah Nabi Yaakub yang mencuri susu kepunyaan bapanya untuk mendapat keberkatan daripadanya, dan (2) kisah Nabi Harun yang kononnya mencipta patung anak lembu emas untuk disembah oleh bangsa Yahudi hasil pencurian dan penipuan bangsa Yahudi.

Selain itu, Telmud menganjurkan prinsip mem¬perhambakan sesama manusia dalam apa-apa bentuk sekalipun. Perlu ditegaskan bahawa sekalipun mereka tidak melahirkan pemimpin Yahudi, namun memadailah mereka bertindak menerusi politikus-kapitalis- komunis-intelektual yang menjadi boneka Yahudi. 'Hak' ini dikatakan bersumberkan kisah (kononnya] Nabi Yusuf telah memperhambakan penduduk Mesir sebagai binatang ternakan kepada bangsa Yahudi.
Natijahnya, Telmud membentuk perwatakan Yahudi menjadi bangsa yang paling tajam sentimen keyahu-diannya, dan amat taasub pula sentimen keper-kaumannya lantas menjadikan mereka persis parasit di muka dunia. Ketaasuban Yahudi terpancar menerusi perwatakan Tuhan Yahweh. Menurut Telmud, Tuhan Yahweh berasa amat kesal, menangis dan menampar dirinya sendiri kerana membiarkan bangsa Yahudi menderita dalam penderitaan. Tuhan Yahweh berkata: "Alangkah celakanya diriku kerana kemusnahan anak-anakku (Yahudi). Alangkah celakanya diriku kerana perpecahan anak-anakku!"
Telmud mengkuduskan Tuhan Yahweh sebagai tuhan yang dahagakan darah, tamak dengan kekayaan dan rakus dengan kekuasaan, penggempur yang kejam, zalim dan ganas. Inilah perwatakan yang menjadi model bangsa Yahudi khasnya Zionis. Seterusnya, digariskan hak-hak dan sifat-sifat Yahudi sebagai bangsa terpilih, di samping didaftarkan strategi dan plot Yahudi untuk memperhambakan dunia di bawah telunjuk Zionis. Antara ajaran Telmud yang penting merangkumi:
* Yahudi mesti menghalang bangsa bukan Yahudi daripada memiliki tanah [harta] dengan apa-apa cara sekalipun supaya kuasa ekonomi terus berada di dalam tangan Yahudi.
* Yahudi mesti mencetuskan perang, huru-hara dan anarki antarabangsa supaya kekuatan bangsa bukan Yahudi akan lumpuh

dan dengan ini, mereka akan dapat menjadi pemerintah tunggal dan unggul di dunia.
* Yahudi disifatkan sebagai bangsa yang membawa sumber keberkatan kepada manusia di muka bumi ini. Jika Yahudi terhapus, keberkatan akan lenyap. Justeru, mereka mesti mempertahankan kewujudan bangsa Yahudi yang akan menaungi bangsa bukan Yahudi.
* Hanya Yahudi yang berhak hidup di dunia ini. Bangsa bukan Yahudi ialah anjing dan keldai kepada Yahudi. Ini kerana roh bangsa Yahudi
bersumberkan roh tuhan manakala roh bangsa bukan Yahudi pula bersumberkan kepada najis.
* Yahudi boleh bermuka-muka dan menipu bangsa bukan Yahudi untuk kepentingan Yahudi. Mereka tidak boleh bersimpati dan memberikan belas kasihan kepada bangsa bukan Yahudi.
* Yahudi mesti mengamalkan riba terhadap bangsa bukan Yahudi supaya mereka dapat menguasai bangsa bukan Yahudi dan sekali gus angsa bukan Yahudi dan sekali gus menguasai ekonomi seluruh dunia.
* Dalam aspek penghakiman, hakim Yahudi mesti memenangkan sesama Yahudi walau dengan cara penipuan sekalipun, dan mesti mengalahkan bangsa bukan Yahudi jika pertikaian tersebut melibatkan bangsa Yahudi dan bukan Yahudi.
ZIONIS DI SEBALIK TABIR
Di Barat, bangsa Yahudi (khasnya kelompok Yahudi Zionis, bukannya Yahudi budaya] dikenali sebagai Gigantic Brother - sebagai bangsa yang paling kuat mengamalkan rasuah, musuh mortal kepada bangsa bukan Yahudi dan pemusuh yang paling tidak ber-perikemanusiaan, oportunis yang paling buruk, pencurang dan licik persandiwaraannya. Penglibatan Zionis sebagai penaja penjenayah antarabangsa ada kalanya sukar dipercayai (tetapi terbukti kebenarannya) seperti juga sukarnya mereka menerima hakikat penghinaan Tuhan dan keterhinaan mereka di muka bumi.

Dipercayai Zionis memainkan peranan penting mencetuskan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dan Perang Teluk, di samping peranannya dalam penciptaan kapitalisme, sosialisme dan komunisme, yang bertujuan memecahbelahkan manusia bukan Yahudi. Cita-cita Zionis jelas: Mereka berusaha menguasai seluruh dunia menerusi proksi-proksi kuasa ekonomi dan politik yang berpusat di Barat. Mereka bertekad mengempayarkan gagasan politik Zion menerusi pembentukan e mpayar Zionis.
Dalam konteks hubungan bangsa Yahudi dengan Islam, mereka disifatkan sebagai bangsa yang terus memusuhi Islam (kecuali mereka yang beriman dengan keesaan Tuhan]. Kenyataan ini diakui sendiri oleh pengkaji budaya Yahudi iaitu M. Shahab dalam bukunya, Israel Zindanlarinda Bir Tur Subai. M. Shahab membuktikan bagaimana


Yahudi di Turki bertindak menindas, menzalimi dan menganiayai bangsa bukan Ya¬hudi dengan ketajaman sentimen keyahudian mereka dan tipu daya yang memerangkap mangsa. Di Eropah, mereka dicap sebagai spesies manusia yang mempertuhankan wang!
KESIMPULAN
Potret dan identiti bangsa Yahudi, dari segi keasalusulannya dan dogma keagamaannya, jelas mempunyai agenda-agenda regresif dan destruktif. Sungguhpun begitu, anehnya masih terdapat sesete-ngah pihak khasnya Muslim sanggup menerima Yahudi-Zionis sebagai rakan, penasihat malah pemimpin -suatu tindakan yang amat berbahaya jika direnung se-jenak. Padahal, al-Quran dan Rasulullah (s.a.w.) dengan tegas dan lantang telah mengingatkan kita tentang keberbahayaan musuh-musuh Islam yang nyata ma-hupun tersembunyi, sama ada ketika ummah berada
Dalam kondisi kekuatan apatah lagi dalam krisis dekadensi - sejak zaman imperialisme Barat sehingga ke hari ini. Sesetengah pihak mengatakan, dalam kea-daan tertentu, pernah beberapa khalifah melantik Arab-Yahudi menjawat jawatan penting dalam pemerintahannya. Persoalannya ialah darjat dalil yang manakah terlebih tinggi dari segi penghujahannya; dalil al-Quran dan sunah hadis Rasulullah atau tindakan manusia biasa (termasuklah khalifah)? Justeru, darjat dalil manakah yang sepatutnya kita pegang? Dalam konteks ini, apakah watak kesejarahan Yahudi dan kebobrokan agenda Telmud seperti yang disentuh di atas, masih tidak jelas untuk kita jadikan sebagai aset renungan? Masih wajarkah kita memberikan keper-cayaan dan meminta bantuan Yahudi-Zionis ketika kita menghadapi masalah?
No comments: